Vạn Thìn- Nơi chuyên cung cấp Thịt bò sạch 100% được kiểm dịch rõ ràng, thịt tươi sống tự nhiên, đảm bảo độ tươi ngon, giữ được sự tinh nguyên vị ngọt đậm đà. Các loại thịt tươi đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng: thăn chuột, sườn bò, bắp bò,thịt nùi, nạm bò, gân thịt,…
by

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.
1,992 questions
1,145 answers
30 comments
145,252 users